FANDOM


Cursed Armaments
(わざわ)いの(そう)()(ひん)
CursedArmaments
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 98867329
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú được trang bị giảm 600 ATK ứng với mỗi quái thú bạn điều khiển. Khi lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối phương điều khiển; trang bị cho nó với lá này.
English Description
The equipped monster loses 600 ATK for each monster you control. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 face-up monster your opponent controls; equip it with this card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.