FANDOM


Crystron Glassfiber
水晶機巧(クリストロン)-ハリファイバー
 Tên Việt Khoáng Thể - Miên Tinh
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-ハリファイバー
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-ハリファイバー
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Harifaibā
 Tên Nhật (Dịch) Crystron - Needlefiber
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỦY THỦY
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Mã số 50588353
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.