Crystal Vanguard
(ほう)(ぎょく)(せん)(どう)(しゃ)
 Tên Việt Tiên Phong Bảo Thạch
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょくの
せん
どう
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
の先
せん
どう
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyoku no Sendōsha
 Tên Nhật (Dịch) Gem Vanguard
 Tên Hàn 보옥의 선도자
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 5
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 1000
 Mã số 87475570
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.