FANDOM


Crystal Tree
(ほう)(ぎょく)()
CrystalTree-LCGX-EN-UR-1E
 Tên Việt Bảo Thạch Mộc Diệp
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょくの
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
の樹
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyoku no Ki
 Tên Nhật (Dịch) Gem Tree
 Tên Hàn 보윽의 나무
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47408488
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.