FANDOM


Crystal Seal
 • Nhật:
  すい
  しょう
  の封
  ふう
  いん
 • Kana:
  すい
  しょうの
  ふう
  いん
 • Romaji: Suishō no Fūin
 • Việt: Tinh Thể Phong Ấn
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển. Quái thú đó không thể tấn công, được Hi sinh, thay đổi tư thế chiến đấu của nó, kích hoạt (các) hiệu ứng của nó hoặc bị chọn làm mục tiêu tấn công. Nếu đối thủ không điều khiển quái thú khác, các quái thú mà bạn điều khiển có thể tấn công trực tiếp đối thủ. Nếu CÔNG của quái thú đó thay đổi, hủy lá này. Lá này không thể bị hủy bởi hiệu ứng bài khác.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Crystal Seal Select 1 face-up monster your opponent controls. That monster cannot attack, be Tributed, change its battle position, activate its effect(s), or be selected as an attack target. If your opponent controls no other monsters, monsters you control can attack your opponent directly. If the ATK of that monster changes, destroy this card. This card cannot be destroyed by other card effects.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.