FANDOM


Crystal Release
(ほう)(ぎょく)(かい)(ほう)
CrystalRelease-RYMP-EN-C-1E
 Tên Việt Giải Phóng Bảo Thạch
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょくの
かい
ほう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
の解
かい
ほう
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyoku no Kaihō
 Tên Nhật (Dịch) Gem Release
 Tên Hàn 보옥의 해방
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 10004783
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.