FANDOM


Crystal Raigeki
(ほう)(ぎょく)(いの)
CrystalRaigeki-RYMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Bảo Thạch Lôi Phạt
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょくの
いのり
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
の祈
いの
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyoku no Inori
 Tên Nhật (Dịch) Gem Prayer
 Tên Hàn 보옥의 기도
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 96331676
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.