Crystal Protector
(ほう)(ぎょく)(しゅ)()(しゃ)
 Tên Việt Hộ Vệ Bảo Thạch
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょくの
しゅ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
の守
しゅ
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyoku no Shugosha
 Tên Nhật (Dịch) Gem Protector
 Tên Hàn 보옥의 수호자
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Warrior / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1800
 Mã số 14469229
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.