FANDOM


Crystal Counter
カウンター・ジェム
 Tên Việt Bảo Thạch Phản Công
 Tên Nhật カウンター・ジェム
 Tên Nhật (rōmaji) Kauntā Jemu
 Tên Nhật (Dịch) Counter Gem
 Tên Hàn 카운터 젬
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 11136371
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.