FANDOM


Crystal Beast Amethyst Cat
(ほう)(ぎょく)(じゅう) アメジスト・キャット
CrystalBeastAmethystCat-RYMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Bảo Thạch Thú Tro Ngọc Linh Miêu
 Tên Nhật (Kana)
ほう
ぎょく
じゅう アメジスト・キャット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
ぎょく
じゅう
アメジスト・キャット
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgyokujū Amejisuto Kyatto
 Tên Nhật (Dịch) Gem Beast Amethyst Cat
 Tên Hàn 보옥수애머지스트캣
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 400
 Mã số 32933942
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.