FANDOM


Crush Card Virus
()のデッキ()(かい)ウイルス
CrushCardVirus-SR06-EN-C-1E
 Tên Việt Virus Tử Thần
 Tên Nhật (Kana)
しのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Nhật (rōmaji) Shi no Dekki Hakai Uirusu
 Tên Nhật (Dịch) Deck Destruction Virus of Death
 Tên Hàn 죽음의 덱 파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57728570
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.