FANDOM


Cross Rose Dragon
クロスローズ・ドラゴン
 Tên Việt Thập Hồng Long
 Tên Nhật クロスローズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurosu Rōzu Doragon
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Dragon / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trái LM-Left, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 800 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.