Cross Debug
  • Nhật: クロス・デバッガー
  • Romaji: Kurosu Debaggā
  • Việt: Bọ Gỡ Lỗi Chéo
Hệ

ÁM

Cấp sao

2 CG Star.svgCG Star.svg

Loại Hiệu ứng

[ ]
Nếu bạn điều khiển 2 Quái thú Liên kết trở lên: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay của bạn. Trong tính toán thiệt hại, nếu Quái thú Liên kết của bạn chiến đấu với một Quái thú Liên kết của đối thủ: Bạn có thể trục xuất lá này từ Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Liên kết trong Mộ của bạn; cho đến hết lượt này, Quái thú Liên kết đang chiến đấu của bạn không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu, đồng thời nó tăng CÔNG bằng với của mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Cross Debug" một lần trong lượt.
CÔNG / 900   THỦ / 600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Cross Debug If you control 2 or more Link Monsters: You can Special Summon this card from your hand. During damage calculation, if your Link Monster battles an opponent's Link Monster: You can banish this card from your GY, then target 1 Link Monster in your GY; until the end of this turn, your battling Link Monster cannot be destroyed by battle, also it gains ATK equal to that target's. You can only use each effect of "Cross Debug" once per turn.
Nhật このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:自分フィールドにリンクモンスターが2体以上存在する場合に発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。②:自分のリンクモンスターが相手のリンクモンスターと戦闘を行うダメージ計算時、墓地のこのカードを除外し、自分の墓地のリンクモンスター1体を対象として発動できる。その戦闘を行う自分のリンクモンスターはターン終了時まで、戦闘では破壊されず、その攻撃力は対象のリンクモンスターの攻撃力分アップする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.