FANDOM


Cross-Dimensional Duel
(きょう)(とう)-クロス・ディメンション
CrossDimensionalDuel-LED2-EN-SR-1E
 Tên Việt Tranh Đấu - Không Gian Chéo
 Tên Nhật (Kana)
きょう
とう-クロス・ディメンション
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
とう
-クロス・ディメンション
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōtō - Kurosu Dimenshon
 Tên Nhật (Dịch) Competition - Cross Dimension
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00056889
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.