FANDOM


Crimson Nova Trinity the Dark Cubic Lord
(あん)(こく)(ほう)(かい)(じゃ)(しん)クリムゾン・ノヴァ・トリニティ
CrimsonNovaTrinitytheDarkCubicLord-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
あん
こく
ほう
かい
じゃ
しんクリムゾン・ノヴァ・トリニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
ほう
かい
じゃ
しん
クリムゾン・ノヴァ・トリニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku Hōkai Jashin Kurimuzon Nova Toriniti
 Tên Nhật (Dịch) Crimson Nova Trinity the Dark Direction World Wicked God
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 72664875
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.