FANDOM


Crimson Knight Vampire Bram
紅貴士(エーデルリッター)-ヴァンパイア・ブラム
CrimsonKnightVampireBram-DASA-EN-SR-1E
 Tên Việt Công Quý Sĩ - Hấp Huyết Quỷ Bram
 Tên Nhật (Kana)
紅貴士
エーデルリッター-ヴァンパイア・ブラム
 Tên Nhật (Chuẩn) 紅貴士
エーデルリッター
-ヴァンパイア・ブラム
 Tên Nhật (rōmaji) Ēderurittā Vanpaia Buramu
 Tên Nhật (Dịch) Edelritter - Vampire Bram
 Tên Hàn 에델리터-뱀파이어 브람
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Zombie / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 0
 Mã số 38250531
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.