FANDOM


Creature Swap
強制転移
CreatureSwap
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 31036355
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi người chơi chọn lựa 1 quái thú họ điều khiển và chuyển đổi quyền điều khiển chúng cho nhau. Chúng không thể thay đổi tư thế chiến đấu của chúng cho đến hết lượt này.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.