FANDOMCreative Destruction
 • Nhật:
  そう
  ぞう
  てき
  かい
 • Kana:
  そう
  ぞう
  てき
  かい
 • Romaji: Sōzōteki Hakai
 • Việt: Sáng Thế Hủy Diệt
Loại bài

Phép

Thuộc tính

Thông thường

Tiêu diệt 1 quái thú "D/D/D" bạn điều khiển, sau đó thêm 1 lá bài "D/D/D" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn. Đồng thời, giảm THỦ của quái thú đối thủ về 0.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Creative Destruction Destroy one D/D/D Monster and add one D/D/D Monster to your hand from your deck. Also, drop an opponent monster's DEF to zero.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.