FANDOM


Crawling Dragon
()()うドラゴン
CrawlingDragon-MRD-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ちを
はうドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
を這
うドラゴン
 Tên Hàn 땅을기는드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 1600 / 1400
 Mã số 67494157
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.