FANDOM


Counter Gate
カウンター・ゲート
CounterGate-MVP1-EN-GUR-1E
 Tên Việt Cổng Phản Công
 Tên Nhật カウンター・ゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Kauntā Gēto
 Tên Hàn 카운터 게이트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 94561645
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.