FANDOM


Corkscrew Counter
  • Nhật: コークスクリュー・クロス
  • Romaji: Kōkusukuryū Kurosu
  • Việt: Hồi Thiên Quyền
Khác:
Corkscrew Cross
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Counter.svg Phản hồi

Loại Hiệu ứng

Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng trong Giai đoạn Chiến đấu: Phủ nhận kích hoạt, và nếu bạn làm thế, hủy lá bài đó, sau đó gây 500 thiệt hại cho đối thủ.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Corkscrew Counter When your opponent activates a card or effect during the Battle Phase: Negate the activation, and if you do, destroy that card, then inflict 500 damage to your opponent.
Nhật バトルフェイズ中に相手のカードの効果が発動した時に発動できる。その効果を無効にし破壊する。さらに、相手ライフに500ポイントダメージを与える。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.