FANDOM


Continuous-like Effect là một thuật ngữ không chính thức dùng để đề cập đến hiệu ứng của Bài Phép/Bẫy trên sân mà vẫn được tiếp tục "áp dụng" lúc nào Bài Phép/Bẫy đó vẫn còn mặt-ngửa trên sân. Cũng như Hiệu ứng Duy trì của quái thú, các hiệu ứng này không tạo Chuỗi (mặc dù việc kích hoạt Bài Phép/Bẫy của chúng thì lại có) và đôi khi sẽ cần điều kiện thêm để có thể được áp dụng. Những hiệu ứng này thường liên quan đến Bài Phép Duy trìBài Bẫy Duy trì, cũng như Bài Trang bị.

Tương tự như việc Hiệu ứng Duy trì chỉ áp dụng nếu quái thú tương ứng của nó đã được Triệu hồi thành công (tức là việc Triệu hồi của chúng không bị vô hiệu), thì Continuous-like Effects của Bài Phép/Bẫy cũng chỉ được áp dụng nếu việc kích hoạt của lá bài được thực thi thành công mà không bị vô hiệu.

Ví dụ

FiendishChain-AP08-EN-UtR-UE

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.