FANDOM


Constellar Ptolemy M7
セイクリッド・トレミスM7
ConstellarPtolemyM7
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2700/2000
Mã số 38495396
Loại Hiệu ứng Summon, Condition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 6
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách dùng 1 Quái thú Xyz "Constellar" bạn điều khiển như Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz gắn vào quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu bạn làm thế, hiệu ứng nó không thể được kích hoạt lượt này. Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ bài của đôi bên; trả lại mục tiêu lên tay.
English Description
2 Level 6 monsters

You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If you do, its effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.