FANDOM


Constellar Praesepe
セイクリッド・ビーハイブ
ConstellarPraesepe
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/800
Mã số 02091298
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú "Constellar" Cấp sao 4
Một lần trong lượt, vào Bước thiệt hại của lượt đôi bên, khi một quái thú "Constellar" bạn điều khiển tấn công hoặc bị tấn công: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ thẻ này; quái thú đó tăng 1000 ATK, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
2 Level 4 "Constellar" monsters

Once per turn, during the Damage Step of either player's turn, when a "Constellar" monster you control is attacking or being attacked: You can detach 1 Xyz Material from this card; that monster gains 1000 ATK, until the End Phase.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.