FANDOM


Constellar Pleiades
セイクリッド・プレアデス
ConstellarPleiades
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1500
Mã số 73964868
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 5 hệ QUANG
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ thẻ này để chọn mục tiêu 1 thẻ trên sân; trả mục tiêu về tay.
English Description
2 Level 5 LIGHT monsters
Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 card on the field; return that target to the hand.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.