FANDOM


Constellar Omega
セイクリッド・オメガ
ConstellarOmega
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/500
Mã số 26329679
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 4 hệ QUANG
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ thẻ này; tất cả quái thú "Constellar" bạn hiện điều khiển sẽ không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bài Phép/Bài Bẫy lượt này.
English Description
2 Level 4 LIGHT monsters

Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all "Constellar" monsters you currently control are unaffected by Spell/Trap effects this turn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.