Constellar Kaus
セイクリッド・カウスト
ConstellarKaus.png
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1800/700
Mã số 70908596
Loại Hiệu ứng Condition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được dùng như quái thú Nguyên liệu Đồng bộ. Lên đến hai lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Constellar" trên sân chơi để kích hoạt 1 trong các hiệu ứng;
● Tăng Cấp độ nó lên 1.
● Giảm Cấp độ nó đi 1.
English Description
Cannot be used as a Synchro Material Monster. Up to twice per turn: You can target 1 "Constellar" monster on the field to activate 1 of these effects;
● Increase its Level by 1.
● Reduce its Level by 1.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.