Constellar Hyades
セイクリッド・ヒアデス
ConstellarHyades.png
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 1900/1100
Mã số 47579719
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 3 hệ QUANG
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi thẻ này; đổi tất cả quái thú đối thủ của bạn điều khiển về Thế Thủ mặt-ngửa
English Description
2 Level 3 LIGHT monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; change all monsters your opponent controls to face-up Defense Position.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.