Constellar Aldebaran
セイクリッド・ダバラン
ConstellarAldebaran.png
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Beast-Warrior/Effect
ATK/DEF 1300/800
Mã số 15871676
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi thẻ này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp sao 3 "Constellar" từ tay.
English Description
When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 "Constellar" monster from your hand.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.