FANDOM


Confiscation
押収
Confiscation
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 17375316
Mô tả Hiệu ứng
Trả 1000 Điểm Gốc. Nhìn vào tay đối thủ của bạn, chọn 1 lá bài trong số chúng và vứt bỏ lá bài đó.
English Description
Pay 1000 Life Points. Look at your opponent's hand, select 1 card in it and discard that card.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.