Compulsory Evacuation Device
(きょう)(せい)(だっ)(しゅつ)(そう)()
CompulsoryEvacuationDevice-NKRT-EN-PlR-LE.png
 Tên Nhật (Kana)
きょう
せい
だっ
しゅつ
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
せい
だっ
しゅつ
そう
 Tên Hàn 강제 탈출 장치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy.png
 Thuộc tính Thông thường Normal.svg
 Mã số 94192409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.