Common Soul
たましいの共きょう有ゆう-コモンソウル
300px-CommonSoul-DP03-EN-C-1E.jpg
Loại bài Bài Phép SPELL.svg
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous.svg
Mã số 14772491
Mô tả Hiệu ứng
Chọn 1 quái vật ngửa mặt trên sân. Triệu Hồi Đặc Biệt 1 quái vật "Neo-Spacian" từ tay bạn lên cùng phần sân với quái vật được chọn. Quái vật được chọn tăng sức tấn công lên bằng với sức tấn công của quái vật được Triệu Hồi Đặc Biệt bằng hiệu ứng này. Khi lá bài này rời sân, trả lại quái vật được Triệu Hồi Đặc Biệt lên tay chủ nhân của nó.
English Description
Select 1 face-up monster on the field. Special Summon 1 "Neo-Spacian" monster from your hand to the same side of the field as the selected monster. The selected monster gains ATK equal to the ATK of the monster that was Special Summoned by this effect. When this card is removed from the field, return the Special Summoned monster to its owner's hand.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.