FANDOM


Commander Gottoms, Swordmaster
そう剣けん司し令れい ガトムズ
CommanderGottomsSwordmaster
Nhóm liên quan X-Saber
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2100/1600
Mã số 53388413
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú "X-Saber" mặt-ngửa mà bạn điều khiển được tăng 400 ATK.
English Description
All face-up "Saber" monsters you control gain 400 ATK.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.