FANDOM


Colossal Fighter
ギガンテック・ファイター
ColossalFighter
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/1000
Mã số 23693634
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Lá bài này nhận thêm 100 điểm Tấn công cho mỗi quái thú Warrior-Type dưới Mộ bài của cả hai người chơi. Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và được gửi xuống Mộ bài của bạn: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú Warrior-Type dưới Mộ của hai người chơi làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

This card gains 100 ATK for every Warrior-Type monster in any Graveyard. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can target 1 Warrior-Type monster in either Graveyard; Special Summon that target.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.