FANDOM


Cold Wave
(だい)(かん)()
 Tên Nhật (Kana)
だい
かん
 Tên Nhật (Chuẩn)
だい
かん
 Tên Hàn 대 한파
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 60682203
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.