FANDOM


| vi_name = Kẻ Giải Xuất Mật Mã | vilore = Nếu bạn sắp dùng (các) quái thú Mạng Ảo do bạn điều khiển làm Nguyên liệu Liên kết cho việc Triệu hồi Liên kết của một quái thú "Code Talker", bạn có thể dùng lá này trên tay bạn làm Nguyên liệu Liên kết. Nếu lá này được gửi từ tay hoặc sân vào Mộ làm Nguyên liệu Liên kết cho việc Triệu hồi Liên kết của một quái thú "Code Talker": Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Mạng Ảo Cấp 4 trở xuống trong Mộ của bạn; thêm nó vào tay bạn, hoặc, nếu lá này đã được dùng làm nguyên liệu từ sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó, thay thế, nhưng phủ nhận hiệu ứng của nó. Bạn chỉ có thể dùng mỗi hiệu ứng của "Code Exporter" một lần trong lượt. lore = You can only use each of the (1) and (2) effects of this card’s name once per turn. (1) If a Cyberse monster you control would be used as Link Material for a “Code Talker” monster, this card in your hand can also be used as material. (2) If this card is sent from the hand or field to the GY as material for the Link Summon of a “Code Talker” monster: You can target 1 Level 4 or lower Cyberse monster in your GY; add it to your hand, or, if this card on the field was used as material, you can Special Summon that monster instead, but its effects are negated.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.