FANDOM


Cocoon Veil
コクーン・ヴェール
300px-CocoonVeil-TAEV-EN-C-1E
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 56641453
Mô tả Hiệu ứng
Kích hoạt bằng cách Hi Sinh 1 quái vật "Chrysalis" ngửa mặt. Lượt này, mọi tổn thất gây ra cho người chơi đều trở thành 0. Triệu Hồi Đặc Biệt 1 quái vật có tên "Neo-Spacian" thay thế cho tên quái vật "Chrysalis" mà bạn đã Hi Sinh, từ trên tay bạn, Bộ Bài hoặc từ Mộ Bài mỗi người chơi.
English Description
Activate by Tributing 1 face-up "Chrysalis" monster. This turn, any damage to a player caused by an effect becomes 0. Special Summon 1 "Neo-Spacian" monster written on the "Chrysalis" monster you Tributed, from your hand, Deck or from either player's Graveyard.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.