Cloudian - Sheep Cloud
雲魔物(クラウディアン)羊雲(シープクラウド)
CloudianSheepCloud-GLAS-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアン-
羊雲
シープクラウド
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
-羊雲
シープクラウド
 Tên Nhật (rōmaji) Kuraudian Shīpukuraudo
 Tên Hàn 운마물-양구름
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 1 CG Star.svg
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 56597272
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.