FANDOM


Cloudian - Altus
雲魔物(クラウディアン)-アルトス
CloudianAltus-GLAS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアン-アルトス
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
-アルトス
 Tên Hàn 운마물-알토스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 79703905
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.