FANDOM


Clock Lizard
クロック・リザード
ClockLizard-SAST-JP-C
 Tên Việt Biểu Sùng
 Tên Nhật クロック・リザード
 Tên Nhật (rōmaji) Kurokku Rizādo
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom
 CÔNG / LIÊN 1200 / 2
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.