FANDOM


Cloak and Dagger
()(ぎり)のスナイパー
CloakandDagger-TU03-EN-C-UE
 Tên Việt Xạ Thủ của Màn Sương Đêm
 Tên Nhật (Kana)
ぎりのスナイパー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぎり
のスナイパー
 Tên Nhật (rōmaji) Yogiri no Sunaipā
 Tên Nhật (Dịch) Sniper of the Night Fog
 Tên Hàn 밤안개의 스나이퍼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08323633
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.