FANDOM


Clear Wing Synchro Dragon
クリアウィング・シンクロ・ドラゴン
ClearWingSynchroDragon-LEDD-EN-UR-1E
 Tên Việt Tịnh Dực Điều Long
 Tên Nhật クリアウィング・シンクロ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuria Wingu Shinkuro Doragon
 Tên Hàn 클리어윙 싱크로 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 82044279
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.