FANDOM


Clear Wing Fast Dragon
Hệ

PHONG

Loại
Cấp sao

7 ★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2500 / 2000

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

4

4
4

Một lần trong lượt, (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú đối thủ điều khiển; chuyển CÔNG của nó về 0, đồng thời phủ nhận hiệu ứng của nó.[Notes 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Clear Wing Fast Dragon Once per turn, negate the effect of one of your opponent's monsters and reduce its ATK to 0.
Nhật 1ターンに1度相手モンスターの効果を無効にし
攻撃力を0にする

Hình ảnh khác

Notes

  1. Yugo and Yuya activated this effect even when it was not their turn, making this a Quick Effect.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.