FANDOM


Clear Wing Fast Dragon
クリアウィング・ファスト・ドラゴン
ClearWingFastDragon-YA02-EN-UR-LE
 Tên Việt Tịnh Dực Tốc Long
 Tên Nhật クリアウィング・ファスト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kuria Wingu Fasuto Doragon
 Tên Hàn 클리어윙 패스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Synchro / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 90036274
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.