FANDOMCircuit Break là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game(OCG) and Yu-Gi-Oh! Trading Card Game (TCG). Đây là set thứ 2 trong Series 10 của OCG, nối tiếp Code Of The Duelist.[1] và trước Extreme Force.

Đặc điểm

 • Bao gồm bài được sử dụng bởi Revolver và Go Onizuka.
 • Bao gồm thành viên/hỗ trợ cho các archetype "Gouki", "Mermail" và "Fire King".
 • Giới thiệu archetype mới "vullet" và hỗ trợ lần đầu cho archetype "Metaphys" trong OCG/TCG.

Phân tích

Bản OCG có 5 lá mỗi gói và 30 gói 1 hộp. Set có tổng cộng 80 lá hoặc 103 lá trong bản Master Set:

 • 1 lá Holographic Rare
 • 6 lá Ultimate Rare
 • 16 lá Secret Rare
 • 6 lá Ultra Rare (có cả dạng Ultimate Rare và Secret Rare)
 • 10 lá Super Rare (có cả dạng Secret Rare)
 • 18 lá Rare
 • 46 lá Common

Danh sách

Circuit Break
Lists
Anh
Nhật
1st Edition galleries
Anh
Unlimited Edition galleries
Anh
Nhật

{{Node-count limit exceeded| }}{{Node-count limit exceeded| }} Node-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceededNode-count limit exceeded
Số Bài Tên Anh Tên Nhật Độ hiếm Thể loại
CIBR-JP001 Defect Compiler Common [[]]
CIBR-JP002 Capacitor Stalker Common [[]]
CIBR-JP003 Link Infra-Flier Rare [[]]
CIBR-JP004 Trickstar Narkissus Common [[]]
CIBR-JP005 Dark Angel Rare [[]]
CIBR-JP006 Gouki Headbatt Common [[]]
CIBR-JP007 Gateway Dragon Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP008 Sniffer Dragon Common [[]]
CIBR-JP009 Anesthrokket Dragon Common [[]]
CIBR-JP010 Autorokket Dragon Common [[]]
CIBR-JP011 Magnarokket Dragon Common [[]]
CIBR-JP012 Altergeist Marionetter Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP013 Altergeist Silquitous Common [[]]
CIBR-JP014 Altergeist Meluseek Rare [[]]
CIBR-JP015 Altergeist Kunquery Common [[]]
CIBR-JP016 Krawler Spine Common [[]]
CIBR-JP017 Krawler Axon Common [[]]
CIBR-JP018 Krawler Glial Common [[]]
CIBR-JP019 Krawler Receptor Common [[]]
CIBR-JP020 Krawler Ranvier Common [[]]
CIBR-JP021 Krawler Dendrite Common [[]]
CIBR-JP022 World Legacy - "World Armor" Rare [[]]
CIBR-JP023 Metaphys Ragnarok Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP024 Metaphys Daedalus Rare [[]]
CIBR-JP025 Metaphys Nephthys Common [[]]
CIBR-JP026 Metaphys Tyrant Dragon Common [[]]
CIBR-JP027 Metaphys Executor Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
[[]]
CIBR-JP028 Mermail Abyssnerei Common [[]]
CIBR-JP029 Fire King Avatar Arvata Common [[]]
CIBR-JP030 Mecha Phantom Beast Raiten Rare [[]]
CIBR-JP031 The Accumulator Common [[]]
CIBR-JP032 Soldier Dragons Common [[]]
CIBR-JP033 Duck Dummy Common [[]]
CIBR-JP034 Leng Ling Common [[]]
CIBR-JP035 Self-Destruct Ant Common [[]]
CIBR-JP036 Amano-Iwato Common [[]]
CIBR-JP037 Fantastic Striborg Rare [[]]
CIBR-JP038 Destrudo the Lost Dragon's Frisson Rare [[]]
CIBR-JP039 Elemental Grace Doriado Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP040 Nimble Beaver Normal Rare [[]]
CIBR-JP041 Muscle Medic Normal Rare [[]]
CIBR-JP042 Borreload Dragon Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
Holographic Rare
[[]]
CIBR-JP043 Link Bumper Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP044 Trickstar Black Catbat Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
[[]]
CIBR-JP045 Gouki Thunder Ogre Ultra Rare
Secret Rare
Ultimate Rare
[[]]
CIBR-JP046 Twin Triangle Dragon Super Rare
Secret Rare
[[]]
CIBR-JP047 Altergeist Primebanshee {{Node-count limit exceeded| {{Node-count limit exceeded| {{Node-count limit exceeded}} | , | unique }}{{Node-count limit exceeded|
| @rarity | [[{{Node-count limit exceeded|@rarity|full=1}}]] }} }}
{{Node-count limit exceeded| {{Node-count limit exceeded|{{Node-count limit exceeded}}}} }}{{Node-count limit exceeded}}{{Node-count limit exceeded}}
{{Node-count limit exceeded| ¬¬
   | 
   |
}}

Node-count limit exceeded</span> '"`UNIQ887b0b83404dd5f-Node-count limit exceeded-00000005-QINU`"'

{{Node-count limit exceeded}}


Node-count limit exceeded
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.