FANDOM


Chuyển nhượng

Tiếng Anh

Transfer

Chuyển nhượng/Transfer đề cập đến các Nguyên liệu Xyz gắn cho một Quái thú Xyz trở thành các Nguyên liệu Xyz trong một Quái thú Xyz khác mà được Triệu hồi Xyz bằng cách Tiến hóa Xyz sử dụng quái đã nêu trước làm Nguyên liệu Xyz. Thuật ngữ này đã được giới thiệu trên lá bài thành viên quảng bá Tuần san Shonen Jump Tháng Bảy 2017.

Ví dụ

ChaosXyzChange

Nguyên liệu Xyz gắn trong "Number 39: Utopia" được chuyển nhượng cho "Number C39: Utopia Ray" khi quân trước được dùng làm Nguyên liệu Xyz để Triệu hồi Xyz cho quân sau.

Mô tả

Xyz Monsters that transfer Xyz Materials from another Xyz Monster to themselves have the following text:

Transfer its materials to this card.

For cards printed prior to the Weekly Shonen Jump July 2017 membership promotional card, Xyz Monsters that transfer Xyz Materials from another Xyz Monster to themselves have the following text:

Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.

For cards printed prior to the Weekly Shonen Jump July 2017 membership promotional card, cards that transfer Xyz Materials to Summoned Xyz Monsters have the following text:

Xyz Materials attached to it/that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.