Chuỗi Liên kết là một bước duy nhất trong một chuỗi . Mỗi hiệu ứng mới bắt đầu trong một chuỗi cho biết thêm một liên kết chuỗi mới ( số một lớn hơn những số chuỗi liên kết sau nó) . Mỗi liên kết chuỗi chỉ có thể có một tác dụng thẻ. Không có giới hạn chung về số lần thẻ có thể kích hoạt tác dụng của nó trong cùng một chuỗi , như thẻ (như "Light and Darkness Dragon" ) có hạn chế này áp đặt cụ thể về chúng bằng văn nội dung thẻ bài của nó .

Chuỗi được giải quyết bắt đầu từ liên kết chuỗi với số lượng lớn nhất trong thứ tự giảm dần .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.