Một chuỗi là một tập hợp xác định thứ tự của độ phân giải của nhiều card và các hiệu ứng . Chuỗi được sử dụng khi một lá bài hoặc có hiệu lực được kích hoạt trước khi một lá bài hoặc ảnh hưởng giải quyết kích hoạt. Mỗi người chơi có cơ hội để đáp ứng với từng kích hoạt bằng cách kích hoạt một thẻ hoặc có hiệu lực chồng vào đó. Mỗi kích hoạt được đặt trên chuỗi như là một liên kết chuỗi , với kích hoạt đầu tiên còn gọi là chuỗi liên kết 1 Nếu cả hai người phản ứng với chuỗi liên kết gần đây nhất, thì giải quyết chuỗi. Với các liên kết chuỗi giải quyết theo thứ tự ngược lại mà họ đã kích hoạt . Lá bài và các hiệu ứng chỉ có thể được thêm vào một chuỗi trong khi nó đang được xây dựng . Khi một chuỗi bắt đầu để giải quyết, lá bài và các hiệu ứng không thể được kích hoạt cho đến khi toàn bộ chuỗi đã được giải quyết. Thẻ và các hiệu ứng đi trên một chuỗi khi và chỉ khi nó được kích hoạt .

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.