FANDOM


Chronomaly Winged Sphinx
先史遺産 ウィングス・スフィンクス
ChronomalyWingedSphinx
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1600/1900
Mã số 65591858
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Chronomaly" Cấp 5 sao trong Mộ bài của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú nào trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này, trừ quái thú "Chronomaly".
English Description
When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 5 "Chronomaly" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Chronomaly" monsters.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.