Chronomaly Tula Guardian
先史遺産トゥーラ・ガーディアン
ChronomalyTulaGuardian.png
Nhóm liên quan Chronomaly
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1800/900
Mã số 05291803
Loại Hiệu ứng Summon, Unclassified
Mô tả Hiệu ứng
Nếu Bài Phép Môi trường đang mặt-ngửa trên sân, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này (từ tay bạn). Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Chronomaly Tula Guardian".
English Description
If a Field Spell Card is face-up on the field, you can Special Summon this card (from your hand). You can only control 1 "Chronomaly Tula Guardian".


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.